Algemene Voorwaarden Party Playground

Artikel 1 Algemene bepalingen 

 1. Party Playground (hierna “Opdrachtnemer”) gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 89068750, richt zich met name op verhuur van kinderspeeltoestellen voor evenementen gericht op kinderen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (zowel mondeling als schriftelijk) met Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Opdrachtnemer en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en contractanten. 
 3. Met “Contractant” wordt in deze overeenkomst bedoeld: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit.
 4. Met “Opdracht” wordt in deze overeenkomst bedoeld: de uit te voeren werkzaamheden die zijn afgesproken tussen Opdrachtnemer en de Contractant. 
 5. Met “Partijen” wordt in deze overeenkomst bedoeld: Opdrachtnemer en de Contractant.
 6. Met “Overeenkomst” wordt in deze overeenkomst bedoeld: iedere overeenkomst terzake het verhuur van kinderspeeltoestellen die tussen Opdrachtnemer en de Contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 7. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en de Contractant zijn overeengekomen. 
 8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van of namens de Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de Contractant of derden namens de Contractant bij het verstrekken van de Opdracht algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijn op de Opdracht niettemin uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 
 9. Indien in een gerechtelijke procedure is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt of worden aangemerkt danwel nietig of vernietigd zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht en zullen de te vervangen bepaling(en) worden vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de te vervangen bepaling(en). 
 10. Opdrachtnemer is bevoegd om zonder expliciete toestemming derden in te schakelen indien dit nodig is in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Kosten van derden worden in overleg met Contractant al dan niet rechtstreeks door die derden gefactureerd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht voor de Contractant. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het werk van derden en op generlei wijze aansprakelijk voor fouten en de toerekenbare tekortkomingen van deze derden. 
 11. Opdrachtnemer spant zich in om bij de uitvoering van de Opdracht het voor Contractant beste resultaat te bereiken. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming, wijziging en duur overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door Opdrachtnemer uitgebracht zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtnemer en de Contractant of zoveel eerder als Partijen afspreken om feitelijk te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Met schriftelijk wordt een digitaal akkoord gelijkgesteld.
 3. Ingeval van wijzigingen, gaat die wijziging pas in op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk (/digitaal) de wijziging op de Overeenkomst voor akkoord bevestigt. Wijzigingen worden alleen geaccepteerd als het om extra producten of diensten gaat en/of ingeval van data alleen bij beschikbaarheid.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij ondubbelzinnig een andere duur is bepaald door Partijen. 

 

Artikel 3 Kosten, verhoging en betaling 

 1. Voor uitvoering van de Opdracht is het afgesproken bedrag verschuldigd. De verschuldigdheid van dit bedrag is niet afhankelijk van de uitkomst van resultaten. Goederen en diensten worden niet geleverd, voordat de volledige betaling is ontvangen. Eventuele meerkosten die zijn ontstaan nadat een offerte is ondertekend of een boeking is gedaan worden apart in rekening gebracht. 
 2. De pakketprijs voor verhuur van de artikelen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten of overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief de gefactureerde BTW te geschieden. Opdrachtnemer is gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen indien de Contractant de gehuurde goederen nat of vuil heeft geretourneerd. 
 3. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn marktconform, Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks en wanneer op enig moment gewijzigde of noodzakelijke omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt.
 4. Kosten voor de Opdracht in rekening gebracht door derden worden niet voorgeschoten door Opdrachtnemer. Deze kosten worden apart in rekening gebracht door die derden zelf en kunnen niet op Opdrachtnemer worden verhaald. Indien betaling uitblijft is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade die daarmee samenhangt. 
 5. Alle facturen van Opdrachtnemer zullen vooraf door de Contractant worden betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. De facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij op de factuur een andere termijn is opgenomen. De betaling vindt binnen de termijn van 14 dagen plaats door de Contractant, zonder aftrek, korting of verrekening.
 6. Als ontvangst van de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt en de Contractant in gebreke blijft de betaling te voldoen heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de geldende wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan, zonder een ingebrekestelling. 
 7. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer als gevolg van niet-nakoming door de Contractant heeft, komen ten laste van de Contractant. De kosten van te nemen invorderingsmaatregelen zijn minimaal 10% van de openstaande facturen. 
 8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling van een voorschot of van een declaratie binnen de gestelde periode is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten of te stoppen. Opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om de Contractant voor betaling van de openstaande facturen te dagvaarden. De kosten die daarmee samenhangen, zullen alsdan eveneens op de Contractant worden verhaald. 

 

Artikel 4 Annulering 

 1. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. 
 2. Annulering nadat de Overeenkomst tussen partijen heeft plaatsgevonden is tot 8 kalenderdagen voordat de afgesproken datum van levering aanvangt kosteloos. Bij annulering na deze periode is 25% van het overeengekomen openstaande totaalbedrag verschuldigd, maar bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang 50% en 100% als op de dag zelf wordt geannuleerd. 

 

Artikel 5 Waarborgsom

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om een borgsom te vragen. Deze zullen op de eerste factuur worden opgenomen. Als er sprake is van schade/vuil of verlies, dan zal dit worden verrekend met de borg. In alle andere gevallen wordt de borg binnen 7 dagen teruggestort.

 

Artikel 6 Reclamatie 

 1. Indien de Contractant bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij of zij uiterlijk 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Contractant jegens Opdrachtnemer vervalt. 
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de Contractant niet op. 
 3. Bij klachten over de dienstverlening dienen bezwaren zo spoedig mogelijk te worden geuit. Bij een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte totaalbedrag of kosteloos een andere dienst aanbieden ter waarde van het gebrek. Het deel van het in rekening gebrachte dat geen betrekking heeft op de klacht blijft verschuldigd.
 4. Vanaf het moment van gebruik van de gehuurde goederen verliest de Contractant het recht tot reclameren. Opdrachtnemer zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

 

Artikel 7 Ontbinding en opzegging 

 1. Opdrachtnemer kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Contractant geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: a. de Contractant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd; b. de Contractant onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld; c. ten aanzien van de Contractant de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken; d. de Contractant haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert; e. de Contractant één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en/of een conflict veroorzaakt.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten bij tekortkoming in de nakoming van de Contractant, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst. 
 4. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Opdrachtnemer zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 8 Overmacht 

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, nakoming door Opdrachtnemer zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Opdrachtnemer als bij derden voor wie zij afhankelijk is voor de uitvoering van de Opdracht. Tot die omstandigheden worden mede gerekend, wanprestaties van (ingeschakelde) derden. 
 3. Indien Opdrachtnemer voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd voor het reeds geleverde c.q. het leverbare/nagekomen deel afzonderlijk te factureren en is de Contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. Opdrachtnemer heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade. Opdrachtnemer is dus ook niet verantwoordelijk voor de veiligheid van personen die gebruik maken van de Playground en de schade die daaruit voortvloeit. 
 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. 
 3. Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Contractant geleden directe schade, als gevolg van opzettelijk en bewust roekeloosheid of grove schuld van Opdrachtnemer. 
 4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die mede is ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Contractant. 
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is hoe dan ook beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de verzekering van Opdrachtnemer zal worden uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
 6. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde uitkering van de verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht in rekening heeft gebracht. 
 7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat niet als de Contractant Opdrachtnemer niet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. Heeft deze ingebrekestelling wel correct plaatsgevonden dan kan er alleen dan sprake zijn van aansprakelijkheid als Opdrachtnemer na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Opdrachtnemer in staat moet worden gesteld om daarmee adequaat te reageren en/of te handelen. 
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of andere tekortkomingen van derden die al dan niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht. 
 10. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot schade en of de aansprakelijkheid.
 11. De Contractant is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de (gehuurde) eigendommen van Opdrachtnemer en/of geleverde goederen door Opdrachtnemer zal de (gehuurde) eigendommen en/of geleverde goederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden [inclusief demontage- en montagekosten] dienen te vergoeden aan Opdrachtnemer. De Contractant dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de Contractant. De Contractant is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Het is de Contractant verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. Oneigenlijk gebruik van de Playground is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om te eten of drinken in de Playground of materiaal te gebruiken op de Playground die schade kan veroorzaken (zoals bijvoorbeeld glitter of lijm).
 1. Gehuurde goederen dienen op datum van levering door de Contractant gecontroleerd te worden. Klachten van de Contractant moeten op de dag van bezorging aan Opdrachtnemer worden meegedeeld. Indien de Contractant dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. 
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een derde in te schakelen die toezicht houdt op de wijze waarop wordt omgegaan met de eigendommen van Opdrachtnemer. Deze derde houdt geen toezicht op (de veiligheid van) personen of kinderen die gebruik maken van de eigendommen. De Contractant blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor veiligheid. 

 

Artikel 10 Vrijwaring 

 1. De Contractant vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Contractant van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Contractant rustende verplichtingen. 
 2. De Contractant vrijwaart Opdrachtnemer verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht of een opdracht. 
 3. De Contractant is gehouden, indien hij of zij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Contractant en/of een derde Opdrachtnemer (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Opdrachtnemer daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 4. De Contractant zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Opdrachtnemer op straffe van verval van de aanspraken van de Contractant jegens Opdrachtnemer.
 5. De Contractant vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. De Contractant dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

 

Artikel 11 Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen. 
 2. Verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst of Opdracht.
 3. Reproductie en/of bewerking van het materiaal van Opdrachtnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is niet toegestaan. 

 

Artikel 12 (Intellectuele) eigendom

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van door Opdrachtnemer geleverde zaken of informatie rusten bij Opdrachtnemer. 
 2. De Contractant mag de ter beschikking gestelde zaken of informatie niet zonder toestemming van Opdrachtnemer gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich ten uiterste hebben ingespannen een gerezen geschil in onderling overleg te beslechten. 
 2. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt. 
 3. Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Contractant worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Artikel 14 Slotbepaling 

 1. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer die ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst is gedeponeerd bij de KvK te Den Haag.
 2. Wanneer geen algemene voorwaarden zijn gedeponeerd gelden de algemene voorwaarden zoals die bij de totstandkoming van de Overeenkomst op de website van Opdrachtnemer zijn gepubliceerd of verstrekt bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
Chat openen
Hulp nodig?
Leuk dat je er bent!
Kunnen we je ergens mee helpen?